مدت ها از انتشار آخرین فصل این فیلم می گذرد و متاسفانه به خاطر مشغله های شخصی فرصت کامل کردن تحلیل این سریال از دست خارج بود.

این تحلیل در دو بخش تدوین شده که سابقا در باشگاه استراتژیست های جوان منتشر شده بود.


عکس زیر فهرست نام قسمت های همه فصل های این سریال است:دانلود بخش اول


دانلود بخش دوم