وضعیت تقریبی استقرار نیروها و ادوات جنگی در شرق مدیترانه و نزدیک سواحل