در ایام فاطمیه بود که آمد‌نیوز، عکسی از شرکت احمد منتظری در مراسم فاطمیه بیت سید صادق شیرازی منتظر کرد.مثلث شوم منتظری (به نمایندگی لیبرال‌های وطنی)، صادق شیرازی (جریان منافق شیعی لندنی) و آمد نیوز (بلندگوی شایعات و دروغ‌های سرویس‌های امنیتی غربی-عربی)!