آقای رضا پهلوی ـ حالم از بوی گند نظام سلطنتی بابات و بابا بزرگت به هم می خوره!
این که در قرن ۲۱ هنوز فسیل هائی باشن که شاخص مشروعیت یک حکومت رو در «اسپرم اعلی حضرت» و انتقال آن سلطنت را از طریق انتقال همان «اسپرم» به صلب «آقازاده اعلی حضرت» فلسفه بافی می کنند! چنین فسیل هائی قبل از سلطنت شایسته تاکسیدرمی اند!
وجود شما توهین به شعور بشریته!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
داریوش سجادی
@dariushsajjadi44