سال دیگری نیز گذشت...
اما خبری از مهدی فاطمه نبود،‌هنوز عالمی معطل ۳۱۳نفر راسخ است...