نتیجه سال ها حاکمیت تفکرات فرویدی بر ممالک متمدن(؟)


آیا دوست داری مادرت را فاحشه صدا بزنند؟ (پس شما هم صدا نزن)
***


آیا دوست داری در تراموا مخفیانه از خواهرت عکس و فیلم بگیرند؟ (پس شما هم نگیر)
***

آیا دوست داری همسرت در اتوبوس مورد تعرض قرار بگیرد؟ (پس شما هم نکن)
***

آیا کسی اجازه دارد در خیابان دنبال دختر شما بیافتد؟ (پس شما هم نیافت)
به نقل از کانال تلگرامی فرنگ نوشت