٧٥ سال پیش در چنین روزی (٩ شهریور ١٣٢٠) ارتشهای متحد روسیه (شوروی) و بریتانیا در قزوین به هم رسیدند و به این مناسبت جشن گرفتند. تقریباً ٢٥ سال قبل از آن نیز (١٩١٦) ارتشهای متحد روسیه تزاری و بریتانیا در اصفهان بهم رسیدند و جشن گرفتند. تصویر زیر نقاشی در شماره ٢٣ آوریل ١٩١٦ هفته نامه فرانسوی le petit journal است که ارتش روسیه را در میدان نقش جهان اصفهان نشان میدهد.

برگرفته از کانال تلگرام آقای عبدالله شهبازی