درخواست بامزه دختر شهید مدافع حرم از رهبر انقلاب:به رهبر گفتم کُلاتُ مامانت برات درست کرده؟!گفت آره.گفتم میدی به من؟گفت این مال منه.یکی دیگه برات میخرم!گفتم پس صورتی بخری‌ها!