ضد انقلاب راستی راستی یعنی چه؟

تعریف جالبی از ضد انقلاب را آقای سعداله زارعی، پیشتر در کیهان منتشر کرده اند: